തിരുഹൃദയവണക്കം: പതിനഞ്ചാം ദിവസം

ജപം

ദാരിദ്ര്യം എന്ന സുകൃതത്തിന്റെ മാതൃകയായ ഈശോയെ! അങ്ങയെ ഞാന്‍ ആരാധിക്കുന്നു. കാരുണ്യം നിറഞ്ഞ എന്റെ രക്ഷിതാവേ! എന്റെ ആഗ്രഹം മുഴുവനും ലോകവസ്തുക്കളിലും ബഹുമാനാദികളിലും ആയിരിക്കുന്നുവെന്നു അറിയുന്നതില്‍ അങ്ങ് എത്രയധികം ഖേദിക്കുന്നു. പരിപൂര്‍ണ്ണമായ എന്റെ ഹൃദയത്തെ അങ്ങേ ദിവ്യഹൃദയത്തോടു താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കുന്നുവെങ്കില്‍ എന്റെ ഹൃദയം അന്ധകാരത്താലും സകല വക ദുര്‍ഗുണങ്ങളാലും നിറഞ്ഞ ഒരു ഗുഹയാണെന്നതില്‍ സംശയമില്ല.

സ്നേഹം നിറഞ്ഞ എന്റെ ഈശോയെ! എന്നെ ദയാപൂര്‍വ്വം അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അങ്ങിലുള്ള ദിവ്യഹൃദയത്തിന്റെ പ്രകാശം എന്നിലുള്ള അന്ധകാരത്തെ നീക്കി എന്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളെയും അഭിനിവേശങ്ങളെയും സംശുദ്ധമാക്കട്ടെ. അങ്ങില്‍ മാത്രം എന്റെ ശരണം മുഴുവനും വയ്ക്കുന്നതിനും എന്റെ പൂര്‍ണ്ണശക്തിയോടുകൂടി അങ്ങയെ മാത്രം സ്നേഹിക്കുനതിനും അനുഗ്രഹം നല്‍കണമേ.

സുകൃതജപം

വിശുദ്ധി തന്നെയായ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ.

Leave a Reply