സീറോ മലബാർ ആഗസ്റ് 17യോഹ 15:18 -25 സഹനം

“ദാസൻ യജമാനനേക്കാൾ വലിയവനല്ല.” ഏറ്റവും അധികം സഹന അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു പോയവനാണ് ഈശോ. ഈശോയെ അനുഗമിക്കുന്ന നമ്മളും ജീവിതത്തിൽ സഹന അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടവരാണ് . സഹനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി എന്തോ സംഭവിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ കരുതരുത്. ഈശോയോട് ചേർന്ന് സഹനത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകുക എന്നതും, സഹനത്തെ അതിജീവിക്കുക എന്നതുമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മുടെ നാടിൻറെ സഹനത്തിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ചേരാം. എല്ലാവര്ക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദുരിതങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അവസാനിക്കട്ടെ എന്ന് തീക്ഷണമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. സഹനത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരെ പറ്റും വിധം സഹായിക്കാം.

ഫാ. ജി. കടുപ്പാറയിൽ എം.സി.ബി.എസ്.

Leave a Reply